3. Belastingplicht

Belastingplichtig zijn degene die de hiervoor genoemde belaste handelingen of prestaties verrichten. Artikel 10 OB geeft aan dat de omzetbelasting wordt geheven van de ondernemer die de goederen levert of de dienst verricht. Die ondernemer is de belastingplichtige. Op deze regel is er een uitzondering: indien degene die een dienst levert aan een in een Suriname gevestigde ondernemer, in het buitenland woont of is gevestigd , wordt de omzetbelasting niet geheven bij de dienstverlener, maar bij de Surinaamse ondernemer. De belastingplicht wordt als het ware verlegd naar de Surinaamse afnemer. Indien deze afnemer echter géén ondernemer is, dan is hij niet OB-plichtig maar kan wel hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld (artikel 47) voor de omzetbelasting.

Opgemerkt wordt dat het begrip ‘ondernemer’ in de omzetbelasting een ruimere betekenis heeft dan bijvoorbeeld in de Wet Inkomstenbelasting. Ondernemer is een ieder die een beroep of bedrijf zelfstandig uitoefent. Niet-rechtspersoonlijkheid bezittende combinaties  zoals  de maatschap en de vennootschap  onder firma worden voor de omzetbelasting als één entiteit aangemerkt, dus ook als één ondernemer. Ook overheidsbedrijven die concurrerend in het economische  verkeer actief zijn, dienen tot OB-ondernemers te worden  gerekend.

De ondernemers die goederen vervaardigen worden in de wet als fabrikanten aangeduid. Fabrikant is degene die in Suriname goederen voortbrengt, al dan niet met behulp van lokaal ingekochte of ingevoerde goederen of ondersteund door lokale dienstverleners. Het begrip ‘fabrikant’ moet ruim genomen worden in de zin van producent; ook een landbouwer of visser is in principe een fabrikant  (zij het dat vis en landbouwproducten als eerste levensbehoeften zijn vrijgesteld). Feitelijke omstandigheden en niet de juridische hoedanigheid spelen  bij  de kwalificatie  een rol.

De belastingplicht houdt de volgende verplichtingen voor de ondernemer in:

  • de verplichting om uitreiking van een aangiftebiljet te vragen, voor zover dit biljet niet reeds is ontvangen;
  • de verplichting om aangifte te doen van de verschuldigde belasting. Ook indien de belasting in een bepaalde maand nihil bedraagt , dient aangifte te worden gedaan;
  • de verplichting om de volgens deze aangifte verschuldigde belasting gelijk bij de aangifte en binnen de wettelijke termijn te betalen .

 

Comments are closed.