5. De factuur – de basis voor succes

Een goede factuur is noodzakelijk om de btw-administratie van de ondernemer controleerbaar te maken. Om die reden worden wettelijke vereisten gesteld aan de inhoud van de factuur. Een goede factuur is ook belangrijk omdat dit voor de afnemer, als die ondernemer is, een middel is om de in rekening gebrachte kosten ten laste van de winst te brengen en de in rekening gebrachte btw te verrekenen in zijn btw-aangifte. Ook als de afnemer een consument is, is een goede factuur belangrijk omdat die duidelijkheid geeft over de aanschaf of dienst, waaronder de opbouw van het te betalen of betaalde bedrag, hetgeen ook civielrechtelijke vraagstukken kan oplossen.

Een goede factuur moet altijd de volgende gegevens vermelden:

  • Naam, adres en woonplaats van de afnemer (hier zijn uitzonderingen mogelijk bij contante verkoop door detaillisten)
  • Naam, adres en woonplaats van de leverancier
  • Factuurdatum en leveringsdatum
  • Factuurnummer (een eigen, uniek volgnummer)
  • Prijs van de goederen (exclusief btw)
  • Het totale btw-bedrag
  • Het totaal te betalen bedrag (prijs inclusief btw)
  • Het btw-registratienummer bij de belastingdienst
  • Het handelsregistratienummer (KvK-nummer)

Als de factuur niet aan deze eisen voldoet, zou de betaalde btw in principe niet kunnen worden teruggevraagd. In de praktijk moet hier wel soepel mee worden omgegaan. Zo hebben we in Suriname veel kleine ondernemers, die veel contante verkopen verrichten en voor wie het steeds uitschrijven van een factuur wellicht onredelijk zwaar zal zijn.

Het is daarom aan te bevelen dat de Minister bij Staatsbesluit in de gelegenheid wordt gesteld om een ontheffing te verlenen aan kleine detailhandelaren, zoals marktlieden, die alleen aan consumenten (particulieren) leveren. Deze zouden dan kunnen volstaan met een vastlegging van de dagelijkse omzet inclusief btw, waaruit dan middels herrekening de btw word bepaald.

Dit werkt uiteraard alleen goed als de desbetreffende ondernemer een splitsing maakt van de omzet naar de verschillende btw-tarieven. De ondernemers die voor deze ontheffing kiezen, zullen dan niet aan andere ondernemers kunnen leveren.

Comments are closed.