Wanneer btw berekenen?

De wet gaat uit van het factuurstelsel. De belasting is in de regel door de ondernemer aan de fiscus verschuldigd op het tijdstip van de uitreiking van een factuur. De ondernemer mag dus niet wachten tot hij de betaling van de factuur heeft ontvangen maar moet de fiscus – in geval van een late betaling – voorfinancieren. Als de ondernemer uitsluitend verkoopt aan consumenten is hij niet verplicht een factuur uit te reiken maar mag worden volstaan met een kassabon. In dat geval wordt de belasting verschuldigd op het tijdstip dat de levering van het goed of dienst plaatsvindt.

Op bovenstaande hoofdregel zijn er enkele uitzonderingen. Als de factuur niet tijdig is uitgereikt, dan wordt het tijdstip van verschuldigdheid het moment dat de uitreiking had moeten geschieden. Als de betaling of een deel daarvan eerder wordt ontvangen dan het moment van levering of facturering, dan wordt de belasting verschuldigd op dat eerdere tijdstip.

Alle btw die in een tijdvak verschuldigd is geworden, moet aan het eind van dat tijdvak door de ondernemer op aangifte worden betaald