Wetswijziging 30 december 2022

STAATSBLAD
VAN DE

REPUBLIEK SURINAME
2022, No. 148

WET van 30 december 2022, houdende nadere wijziging van de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022 (S.B. 2022 no. 121, verbeterblad S.B. 2022 no. 143).

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022 (S.B. 2022 no. 121, verbeterblad

S.B. 2022 no. 143) nader te wijzigen;

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet:

ARTIKEL I

In de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022 (S.B. 2022 no. 121, verbeterblad S.B. 2022 no. 143) worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A. Artikel 4 lid 2 onderdeel a wordt vervangen door een nieuwe tekst luidende alsvolgt:

a. de levering en invoer van goederen en het verrichten van diensten genoemd in bijlage 1;

B. Artikel 4 lid 2 onderdeel b wordt vervangen door een nieuwe tekst luidende alsvolgt:

b. levering van goederen die worden uitgevoerd.

C. Nieuw artikel 4 lid 3 wordt toegevoegd met de tekst luidende alsvolgt:

3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 bedraagt het tarief van de belasting 5 (vijf) procent op de invoer en levering van goederen en het verrichten van diensten die zijn genoemd in bijlage 4.

D. Lid 3 van artikel 4 wordt vernummerd naar lid 4 en tevens vervangen door een nieuwe tekst luidende alsvolgt:

In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel bedraagt het tarief van de belasting 25 (vijfentwintig) procent op de invoer en levering van goederen die zijn genoemd in bijlage 3.

E. Artikel 4 lid 5 wordt vervangen door een nieuwe tekst luidende alsvolgt:

5. Bij wet kunnen de bijlagen, als bedoeld in de lid 2 onderdeel a, lid 3 en lid 4 worden gewijzigd.

F. Artikel 5 lid 2 wordt vervangen door een nieuwe tekst luidende alsvolgt:

De Minister kan onder door hem te stellen voorwaarden en beperkingen, vrijstelling van belasting verlenen voor de levering van goederen en het verrichten van diensten:

a. aan ambassades, consulaten en gezantschappen op basis van wederkerigheid;
b. indien de internationale betrekkingen zulks wenselijk maken.

G. Artikel 9 lid 2 letter b komt te vervallen en wordt vervangen met een nieuwe tekst luidende alsvolgt:

De plaats van personenvervoerdiensten en goederenvervoerdiensten is de plaats waar de personen in het vervoermiddel plaatsnemen of de plaats waar de goederen in het vervoermiddel worden ingeladen.

H. Artikel 9 lid 4 letter b komt te vervallen en wordt vervangen met een nieuwe tekst luidende alsvolgt:

De plaats van personenvervoerdiensten en goederenvervoerdiensten is de plaats waar de personen in het vervoermiddel plaatsnemen of de plaats waar de goederen in het vervoermiddel worden ingeladen.

I. Een nieuw lid 4 wordt toegevoegd aan artikel 11 met de tekst luidende:

Het Staatsbesluit volgens lid 3 zal pas per 1 januari 2024 in werking treden.

J. Artikel 27 lid 7 wordt vervangen door een nieuwe tekst luidende alsvolgt:

Indien de afnemer geen ondernemer is, kan de ondernemer gebruik maken van een kasregistratiesysteem als bedoeld in artikel 28 lid 2. Op de doorlopend genummerde kassabon dient wel het toegepaste tarief te worden vermeld.

K. In artikel 68 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

In lid 2 wordt na onderdeel c. onderdeel d en e toegevoegd luidende als volgt:
d. de invoer van de goederen feitelijk in het kalenderjaar 2022 heeft plaatsgevonden;
e. het gebruik van de goederen voor het verrichten van belaste handelingen volgens artikel 3 van de wet.

Na lid 3 wordt een lid 4, 5, 6 en 7 toegevoegd luidende als volgt:

4. De aftrek volgens lid 3 is slechts toegestaan in de aangiftetijdvakken die vallen in het kalenderjaar 2023.
5. De terugbetaling van het voor teruggaaf in aanmerking komende bedrag aan de ondernemer zal, in afwijking van in artikel 17 lid 2 bepaalde termijn, tot en met 30 juni 2023 plaatsvinden binnen twee maanden.
6. Handelzaken hebben de gelegenheid levensmiddelen uit voorraad, aangekocht tot en met 31 december 2022, te verkopen zonder belasting in rekening te brengen tot en met 31 maart 2023.
7. Gedurende de periode van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023 wordt de werking van deze wet door de regering aan te stellen commissie gemonitord en geëvalueerd. De Minister brengt uiterlijk op 30 juni 2023 schriftelijk verslag uit aan De Nationale Assemblée van de bevindingen van deze commissie.

L. Bijlage 1 wordt vervangen door:

Bijlage 1

Onderworpen aan het tarief van nul (0) procent zijn:

a. de levering van water en prestaties ter zake door staatsonderneming of overheidsdienst uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en andere levering van water in verpakking van tenminste vijf (5) gallon of meer.
b. de levering van elektriciteit en prestaties ter zake en kookgas;
c. de verhuur gedurende minstens 3 maanden van onroerende goederen, welke zijn ingericht, bestemd en door de huurder worden gebruikt als hoofdverblijf voor permanente bewoning;
d. het binnenlandse personen- en goederenvervoer over de weg, over het water en door de lucht;
e. de diensten die door ziekenhuizen en laboratoria voor medisch onderzoek worden verricht;
f. de invoer en levering van medische kunst- en hulpmiddelen, zoals orthopedische artikelen en toestellen – daaronder begrepen medische verbruiksartikelen, medisch-chirurgische gordels en banden alsmede krukken – kunstgebitten, kunsttanden, kunstogen, kunstledematen en dergelijke artikelen, hoorapparaten voor hardhorigen, breukspalken en andere artikelen en apparaten voor de behandeling van breuken in het beendergestel, gezondheidsbrillen, -brillenglazen en -lenzen;
g. de invoer en levering van geneesmiddelen;
h. verzekering voor lokale ziektekosten, ongevallenverzekering en levensverzekering;
i. de verzorging van publiek onderwijs dat valt onder het toezicht van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inclusief leermiddelen, schoolbenodigdheden en schooluniformen;
j. uitvaartdiensten;
k. de opvang van kinderen in kinderopvang;
l. de zorg van ouderen, hulpbehoevenden en bejaardentehuizen;
m. zieken- en gewondenvervoer;
n. de volgende diensten:
1°. girale dienstverlening betreffende deposito’s, rekening- courantverkeer, betalingen, overmakingen, schuldvorderingen, cheques en andere handelspapieren;
2°. het verlenen van en de bemiddeling inzake krediet;
3°. de gelegenheid bieden tot het pinnen van geld bij de pinautomaat;
o. de hierna volgende goederen:
1°. aardvruchten;
2°. verse groenten en fruit;
3°. verse en niet bewerkte vleeswaren;
4°. verse en niet bewerkte vis;
5 . eieren;
6°. havermout;
7°. meel, brood en cassavebrood;
8°. rijst;
9°. padi;
10°. bruine bonen;
11°. groene erwten;
12°. gele erwten;
13°. zout;
14°. melk;
15°. uien;
16°. knoflook;
17°. kaas, pindakaas en jam;
18°. thee;
19°. sardien in blik;
20°. sojaolie;
21°. zonnebloemolie;
22°. witte suiker;
23°. bruine suiker;
24°. babyvoeding;
25°. kindervoeding van granen;
26°. lucifer;
27°. muskietenkaars;
28°. maandverband en tampons;
29°. voorbehoeds- en anticonceptiemiddelen;
30°. wegwerpluiers;
31°. badzeep;
32°. toiletpapier;
p. de invoer door en leveringen en diensten, uitgezonderd ter zake van de leveringen volgens artikel 14 lid 6, aan:
1°. contractors en sub-contractors ingevolge de Petroleumwet 1990, gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen daarop;
2°. staatsondernemingen ingevolge de Petroleumwet 1990, gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen daarop;
q. de invoer door en leveringen en diensten aan:
1°. goudwinningsbedrijven ingevolge overeenkomsten met de status van wet;
2°. publiekrechtelijke lichamen;
r. de binnenlandse levering van:
1°. goud aan vergunningsplichtige goudopkopers in de zin van de Wet Bedrijven en Beroepen;
2°. verse vis aan vergunningsplichtige visverwerkingsbedrijven en visexporteurs in de zin van de Wet Bedrijven en Beroepen;
s. de binnenlandse levering van kunstwerken;
t. de Minister kan bij beschikking nadere regels vaststellen voor de uitvoering van het geregelde in de onderdelen p, q en r.

M. Nieuw bijlage 2 luidt alsvolgt:

Bijlage 2

Vrijgesteld van belasting zijn:

a. de levering van onroerende goederen en van rechten waaraan deze zijn onderworpen;

b. het verlenen van toegang tot openbare vermakelijkheden ingevolge de Wet Vermakelijkheidsbelasting;

c. het verlenen van gelegenheid tot deelname aan hazardspelen volgens de Wet Casinobelasting, gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen daarop;

d. het verlenen van gelegenheid tot deelname aan loterij volgens artikel 1 van Loterijwet 1939, gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen daarop;

e. de diensten die door artsen, tandartsen, tandtechnici, verpleeg- en verloskundigen, fysio- en oefentherapeuten, chiropractors, logopedisten, diëtisten, psychologen en podotherapeuten als zodanig worden verricht, evenals jeugdtandverzorging en mondhygiëne en diensten van alternatieve genezers en overige paramedici;

f. de levering en invoer van goederen en het verrichten van diensten door organisaties van sociale, culturele, charitatieve, sportieve of godsdienstige aard, mits de organisatie geen winststreven heeft en er geen sprake is van ernstige verstoring van concurrentieverhoudingen.

N. Bijlage 3 onderdelen a en b worden vervangen door een nieuwe tekst luidende:

a. automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer met een cilinderinhoud van meer dan 2.500 cm3 of met een cif waarde van US$ 40.000,- (veertigduizend Amerikaanse dollar) of meer;

b. motorfietsen met een cilinderinhoud meer dan 125 cm3;

O. Na bijlage 3, wordt een nieuw bijlage 4 toegevoegd, luidende alsvolgt:

Bijlage 4

Onderworpen aan het tarief van 5 (vijf) procent zijn:

a. verzekering voor internationale ziektekosten;

b. motorgasoline en andere daarmee gelijkgestelde motorbrandstoffen en dieselolie.

ARTIKEL II

1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.

2. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

3. De minister van Financiën en Planning is belast met de uitvoering van deze wet.

Paramaribo, de 30ste december 2022

CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI

Uitgegeven te Paramaribo, de 30ste december 2022
De Minister van Binnenlandse Zaken,

BRONTO S.G. SOMOHARDJO

WET van 30 december 2022, houdende nadere wijziging van de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022 (S.B. 2022 no. 121, verbeterblad S.B. 2022 no. 143).

MEMORIE VAN TOELICHTING

De Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde is behandeld in De Nationale Assemblée en goedgekeurd op 30 augustus 2022. Thans is gebleken dat enige wijzigingen van deze wet noodzakelijk zijn, mede ten behoeve van een effectieve uitvoering. De via deze initiatiefwet gepleegde wijzigingen worden in het hiernavolgende nader toegelicht.

In ARTIKEL I onder A wordt nu geregeld dat niet alleen de binnenlandse levering van de in bijlage 1 genoemde goederen onderworpen zijn aan het nultarief, maar tevens de invoer van dergelijke goederen.

In ARTIKEL I onder B wordt nu duidelijker geregeld dat uitvoer van goederen BTW-schoon het land moet verlaten.

Voor de wijziging van de Artikel 4 lid 2 onderdeel b wordt nu gekozen voor de formulering “levering van goederen die worden uitgevoerd”. Hiermee wordt bedoeld dat het nultarief geldt alleen bij het uitvoeren van goederen. Alleen de ondernemer die uitvoer mag dus het nultarief toepassen. Alle andere levering in de keten voorafgaande aan de daadwerkelijke uitvoer van goederen zijn derhalve normaal belast met de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Het is dus niet zo dat voor de leveringen die voorafgaan aan de werkelijke uitvoer onder het nultarief vallen.

In ARTIKEL I onder C wordt een tarief van 5 procent geïntroduceerd voor in een nieuwe bijlage 2 opgenomen belaste handelingen.

In ARTIKEL I onder D wordt nu geregeld dat niet alleen de binnenlandse levering van de in bijlage 3 genoemde goederen onderworpen zijn aan het tarief van 25 procent, maar tevens de invoer van dergelijke goederen. In ARTIKEL I onder E wordt nu geregeld dat bijlage 2 en bijlage 3 eveneens bij wet kunnen worden gewijzigd.

In ARTIKEL I onder F wordt nu geregeld dat er alleen een vrijstelling van BTW aan ambassades, gezantschappen en consulaten verleend kan worden, indien op basis van wederkerigheid ook aan de Surinaamse vertegenwoordigingen in het buitenland een vrijstelling van BTW wordt verleend.

Door de nieuwe tekst van artikel 9 lid 2 letter b volgens ARTIKEL I onder G, is de plaats van dienst van personenvervoerdiensten en goederenvervoerdiensten ingeval van B2B-diensten de plaats waar de personen in het vervoermiddel plaatsnemen of de plaats waar de goederen in het vervoermiddel worden ingeladen.

Door de nieuwe tekst van artikel 9 lid 4 letter b volgens ARTIKEL I onder H, is de plaats van dienst van personenvervoerdiensten en goederenvervoerdiensten ingeval van B2C-diensten de plaats waar de personen in het vervoermiddel plaatsnemen of de plaats waar de goederen in het vervoermiddel worden ingeladen.

In Artikel I onder I is overwegend om budgettaire redenen met het nieuwe lid 4 van artikel 11 geregeld dat het Staasbesluit van het regime van de verlegging van de heffing pas per 1 januari 2024 in werking zal treden.

In ARTIKEL I onder J wordt nu geregeld dat aan de particuliere consument een doorlopend genummerde kassabon wordt verstrekt waarop het toegepaste BTW-tarief is vermeld.

In ARTIKEL I onder K wordt nu als aanvullende vereiste (onderdeel c) opgenomen dat de invoer van de goederen feitelijk in het kalenderjaar 2022 moet hebben plaatsgevonden. De aftrek van omzetbelasting is ook toegestaan, indien de goederen in voorraad door de ondernemer worden gebruikt voor het verrichten van volgens de wet belaste handelingen (onderdeel e). Tevens is in een nieuw lid 4 bepaald dat toegestane aftrek van omzetbelasting slechts in de aangiftetijdvakken van 2023 kan plaatsvinden. Voorts is er een nieuw lid 4, 5 en lid 6 toegevoegd. Deze bepalingen worden in het kader van een goed verloop van de overgang van omzetbelasting naar de BRW-heffing opgenomen. De teruggaaf van BTW aan ondernemers zal tot en met 31 juni 2023 binnen 2 maanden geschieden nadat het recht op teruggaaf is ontstaan (lid 5). Handelzaken hebben de gelegenheid om hun voorraad levensmiddelen, aangekocht in 2022 (tot en met 31 december 2022), uiterlijk tot en met 31 maart 2023 te verkopen zonder BTW aan consumenten in rekening te hoeven brengen (lid 6). Hierdoor wordt voorkomen dat bij de verkoop van voedingsproducten BTW aan consumenten in rekening wordt gebracht bovenop omzetbelasting welke reeds in de prijzen van deze goederen is verwerkt.

Op grond van lid 7 dient de regering een commissie in te stellen die gedurende zes maanden vanaf de inwerkingtreding van deze wet de implementatie van deze wet moet monitoren en te rapporteren aan de regering. De Nationale Assemblée ontvangt rapportage terzake uiterlijk 30 juni 2023. De commissie zal bij Presidentieel besluit voor een periode van zes maanden worden ingesteld.

In ARTIKEL I onder L wordt bijlage 1 vervangen door een uitgebreidere en op enkele onderdelen aangepaste lijst van goederen en diensten. Verschillende goederen en diensten zijn weggehaald van bijlage 2 met de vrijstellingen en nu opgenomen in bijlage 1. Hierdoor is het nultarief bij de invoer en levering van deze goederen en het verrichten van deze diensten van toepassing. Het nultarief heeft als voordeel dat daadwerkelijk een lagere particuliere consumentprijs wordt gerealiseerd zonder BTW als extra kosten.

Verschillende basisvoedingsmiddelen en goederen (onderdeel o), maar ook water, elektriciteit en kookgas (onderdelen a en b) zijn nu opgenomen in bijlage 1. Noodzakelijke werkzaamheden in verband met de levering van elektriciteit en water, zoals (her)keuring van installaties en (her)aansluiting vallen ook onder het nultarief. In de bijlage zijn ook opgenomen de diensten ziekenhuizen en laboratoria voor medisch onderzoek (onderdeel e) alsmede geneesmiddelen en medische verbruiksartikelen, kunst- en hulpmiddelen, gezondheidsbrillen -brillenglazen en -lenzen (onderdelen f en g). Op verzekering voor lokale ziektekosten, ongevallenverzekering en levensverzekering (onderdeel h) is ook het nultarief van toepassing. Bovendien is toegevoegd verzorging van onderwijs (onderdeel i) en binnenlands personen- en goederenvervoer aangevuld met dergelijk vervoer over de weg, het water en door de lucht, alsmede schoolbusdiensten (onderdeel d). Transport naar het binnenland van personen en goederen naar het binnenland is wordt niet verhoogd met BTW-kosten.

Ter stimulering hiervan is giraal verkeer en aanverwante dienstverlening (onderdeel n ten 1ste) in bijlage 1 opgenomen. Het betreft dus alle vormen van girale of electronische betalingen waar geen contant geld aan te pas komt in het betalingsverkeer. Kredietbemiddeling en -verlening (onderdeel n ten 2de) vallen ook onder het nultarief, evenals het gelegenheid bieden tot het pinnen van geld bij de pinautomaat (onderdeel onderdeel n ten 3de).

Op de lijst van basisgoederen (onderdeel o) zijn verse groenten en fruit, verse en niet bewerkte vleeswaren en verse niet bewerkte vis opgenomen. Onder verse groenten en fruit vallen dus niet verwerkt en verpakte ingevroren geïmporteerde groente- en fruitsoorten. Bewerkt vlees is vlees dat een verandering heeft ondergaan zoals ingeval van pekelen, drogen, fermenteren of roken. Dit om een specifiek vleesproduct te maken, de smaak te verbeteren of om het vlees beter houdbaar te maken. Voorbeelden van bewerkt vlees zijn salami, ham alsmede gehakt waaraan zout is toegevoegd. Van bewerkte vis is bijvoorbeeld sprake indien gezouten, gemarineerd, gedroogd, gerijpt en gerookt.

In de Wet Inspectie Vlees en overige Dierlijke Producten van 27 februari 2017 is opgenomen dat onder vers vlees moeten worden verstaan: vlees dat niet is onderworpen aan een behandeling die de organoleptische en fysicochemische kenmerken ervan onomkeerbaar wijzigt. Dit omvat tevens bevroren, gekoeld, gehakt en separatorvlees, alsook producten die vers vlees bevatten. Het is evident dat verschillende goederen en diensten van deze bijlage in het huishoudbudget van de lagere inkomensgroepen en sociaal zwakkeren een relatief grote(re) plaats innemen. Het inflatoire effect van de BTW is uitgerekend op minimaal 1% (CBvS) tot maximaal 3,6% (IMF).

Het nultarief ingeval van contractors en subcontractors (onderdeel p ten 1ste) en staatsondernemingen (onderdeel p ten 2de) volgens de Petroleumwet 1990 geldt niet voor leveringen zoals opgenomen in artikel 14 lid 6 van de wet. Bij het verstrekken van spijzen, dranken en tabaksproducten, relatiegeschenken, andere giften, loon in natura en gelegenheid tot ontspanning aan voornoemde bedrijven is het nultarief niet van toepassing. Hetzelfde geldt bij de levering van motorvoertuigen bestemd voor personenvervoer en van goederen of diensten die met dergelijke motorvoertuigen verband houden. Deze aftrekbeperking geldt niet voor goudwinningsbedrijven (onderdeel q ten 1ste) vanwege de goudovereenkomsten met de status van wet. Om met name financieel-praktisch uitvoerbare redenen is ook in de bijlage opgenomen (onderdeel q ten 2de) de levering van goederen en het verrichten van diensten aan publiekrechtelijke lichamen. Het betreft in deze ministeries en districtscommissariaten.

Een belangrijke toevoeging om een andere reden dan het tot stand brengen van een particuliere consumentprijs zonder extra BTW, is de verkoop van goud en verse vis aan respectievelijk (vergunningsplichtige) goudopkopers (onderdeel r ten 1ste) en (vergunningsplichtige) visverwerkingsbedrijven en visexporteurs (onderdeel r ten 2de). Hierdoor wordt het risico van geen BTW-afdracht van in rekening gebrachte en door deze goudopkopers en visverwerkingsbedrijven en visexporteurs betaalde BTW (10%) te voorkomen. Ter stimulering van de kunstsector is bij de verkoop en levering van kunstwerken het nultarief van toepassing (onderdeel s).

In ARTIKEL I onder M wordt bijlage 2 vervangen met een levering en een beperkt aantal daarin opgesomde diensten gewijzigd. Dit als gevolg van de verschillende goederen en diensten die weggehaald zijn van deze bijlage en nu opgenomen in bijlage 1. Bijgevoegd zijn wel verschillende (para) medische diensten (onderdeel e) en levering en invoer van goederen en het verrichten van diensten door sociaal-maatschappelijke organisaties (onderdeel f) die nu vrijgesteld zijn voor de BTW- heffing.

In ARTIKEL I onder N wordt bijlage 3 onderdeel a gewijzigd en vervangen met “automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer met een cilinderinhoud van meer dan 2.500 cm3 of met een cif waarde van US$ 40.000,- (veertigduizend Amerikaanse dollar) of meer”. Hiermee worden de vereisten gehandhaafd die reeds in verband met de heffing van invoerrechten gelden. Onderdeel b wordt ook gewijzigd en vervangen met “motorfietsen met een cilinderinhoud met meer dan 125 cm3.

In ARTIKEL 1 onder O wordt een nieuwe bijlage 4 toegevoegd met een tarief van 5 procent voor verzekeringen in verband met internationale ziektekosten (onderdeel a) in tegenstelling tot het nultarief voor lokale ziektekostenverzekering. Dit lagere tarief (5 procent) geldt gezien de huidige sociaal-economische omstandigheden ook voor motorbrandstoffen en dieselolie (onderdeel b). bovendien wordt het gebruik van motorbrandstoffen en dieselolie in de formele sfeer feitelijk (5 procent) onderworpen aan de BTW-heffing.

De volgende wijziging van de uitleg in de Memorie van Toelichting op artikel 6 lid 1 onderdeel a aangebracht:

Een schenking strekt ook tot eigendomsoverdracht van goederen. Deze levering zal echter buiten de BTW-heffing blijven wegens het ontbreken van een vergoeding als maatstaf van heffing.

De beschikbaarheid van voldoende financiële middelen ten behoeve van teruggaaf van BTW aan ondernemers zal worden geregeld. Tenslotte, de BTW-wet zal na een periode van zes (6) maanden worden geëvalueerd in verband met de werking in de praktijk. Noodzakelijk geachte amendering van de wet zal dan worden doorgevoerd.

Paramaribo, 24 december 2022,

V. Ramsukul

Ch. Wang