Bijlage 2 – vrijgestelde prestaties

Bijlage 2 – geldend sinds 5 september 2023 (in werking treding per 1 oktober 2023)

Bijlage 2

Vrijgesteld van belasting zijn:

a. het verlenen van gelegenheid tot deelname aan hazardspelen volgens de Wet Casinobelasting, gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen daarop;

b. diensten van artsen, tandartsen, tandtechnici, verpleeg- en verloskundigen, fysio- en oefentherapeuten, chiropractors, logopedisten, diëtisten, psychologen en podotherapeuten als zodanig worden verricht, evenals jeugdtandverzorging en mondhygiëne en diensten van alternatieve genezers en overige paramedici;

c. de levering en invoer van goederen en het verrichten van diensten door organisaties van sociale-, culturele-, charitatieve-, sportieve- of godsdienstige aard, mits de organisatie geen winststreven heeft en er geen sprake is van ernstige verstoring van concurrentieverhoudingen;

d. het binnenlands vervoer van personen over de weg en te water;

e. de diensten die door ziekenhuizen en laboratoria voor medisch onderzoek worden verricht;

f. de invoer en levering van medische kunst en hulpmiddelen, zoals orthopedische artikelen en toestellen – daaronder begrepen medische verbruiksartikelen, medisch-chirurgische gordels en banden alsmede krukken – kunstgebitten, kunsttanden, kunstogen, kunstledematen en dergelijke artikelen, hoorapparaten voor hardhorigen, breukspalken en andere artikelen en apparaten voor de behandeling van breuken in het beendergestel, gezondheidsbrillen, – brillenglazen en -lenzen;

g. de invoer en levering van geneesmiddelen zoals aangegeven door het Ministerie van Volksgezondheid;

h. verzekering van lokale ziektekosten en levensverzekering;

i. de verzorging van onderwijs door erkende organisaties en instellingen, die aan het wettelijk toezicht van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zijn onderworpen, alsook de invoer en levering van leermiddelen, schoolbenodigdheden en schooluniformen;

j. de opvang van kinderen in kinderopvang;

k. de zorg van ouderen, hulpbehoevenden en bejaardentehuizen;

l. zieken- en gewondenvervoer;

m. de volgende financiële diensten:

1°. geldwisseltransacties ter zake van vreemde valuta, hetzij door het wisselen van bankbiljetten of munten, door het debiteren of crediteren van rekeningen of anderszins;

2°. de uitgifte, betaling, incasso of eigendomsoverdracht van cheques of kredietbrieven en soortgelijke digitale transacties;

3°. de uitgifte, toewijzing, trekking, aanvaarding, goedkeuring of eigendomsoverdracht van schuldbewijzen en obligaties;

4°. de uitgifte, toewijzing of eigendomsoverdracht van aandelen of deelnemingsbewijzen;

5°. het verlenen van en de bemiddeling inzake krediet;

6°. het verhandelen van derivaten of toekennen van opties, met uitzondering van de levering van de onderliggende goederen en diensten.

n. de hiernavolgende goederen:

1°. verse groenten;

2° verse kip;

3° verse en niet bewerkte vis;

4° eieren;

5°. meel, brood en cassavebrood;

6°. rijst;

7°. Padie;

8°. Melk;

9°. soja olie;

10°. lucifer;

11°. voorbehoeds- en anticonceptiemiddelen;

12°. wegwerpluiers;

13°. badzeep;

14°. toiletpapier.

o. de binnenlandse levering van:

1°. goud aan vergunningsplichtige goudopkopers in de zin van de Wet Bedrijven en Beroepen;

2°. verse vis aan vergunningsplichtige visverwerkingsbedrijven en visexporteurs in de zin van de Wet Bedrijven en Beroepen.

p. de binnenlandse levering van kunstwerken;

q. de invoer en levering van bereid voer en grondstoffen ter voorbereiding van voer bestemd voor vee- en pluimveesector, alsook insecticiden, kunstmeststoffen (natuurlijke en chemische), chemische bestrijdingsmiddelen en zaden.
Wetswijziging van 30 december 2022

M. Nieuw bijlage 2 luidt alsvolgt:

Bijlage 2

Vrijgesteld van belasting zijn:

a. de levering van onroerende goederen en van rechten waaraan deze zijn onderworpen;

b. het verlenen van toegang tot openbare vermakelijkheden ingevolge de Wet Vermakelijkheidsbelasting;

c. het verlenen van gelegenheid tot deelname aan hazardspelen volgens de Wet Casinobelasting, gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen daarop;

d. het verlenen van gelegenheid tot deelname aan loterij volgens artikel 1 van Loterijwet 1939, gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen daarop;

e. de diensten die door artsen, tandartsen, tandtechnici, verpleeg- en verloskundigen, fysio- en oefentherapeuten, chiropractors, logopedisten, diëtisten, psychologen en podotherapeuten als zodanig worden verricht, evenals jeugdtandverzorging en mondhygiëne en diensten van alternatieve genezers en overige paramedici;

f. de levering en invoer van goederen en het verrichten van diensten door organisaties van sociale, culturele, charitatieve, sportieve of godsdienstige aard, mits de organisatie geen winststreven heeft en er geen sprake is van ernstige verstoring van concurrentieverhoudingen.
Wet van 12 oktober 2022, 2022 no. 121 (oorspronkelijke tekst)

Bijlage 2

Vrijgesteld van belasting zijn:

a. de levering van onroerende goederen en van rechten waaraan deze zijn onderworpen;

b. het verlenen van toegang tot openbare vermakelijkheden ingevolge de Wet Vermakelijkheidsbelasting;

c. het verlenen van gelegenheid tot deelname aan hazardspelen volgens de Wet Casinobelasting 2002 (S.B. 2002 no. 111, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 201 lno. 39);

d. het verlenen van gelegenheid tot deelname aan loterij volgens artikel 1 van Loterijwet 1939 (G.B. 1939 no. 31, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2004 no. 24);

e. de levering van water, elektriciteit en kookgas;

f. openbaar personenvervoer over de weg, over het water en door de lucht, alsmede schoolbusdiensten;

g. de diensten die door ziekenhuizen, laboratoria voor medisch onderzoek, artsen, tandartsen, tandtechnici, verpleeg- en verloskundigen, fysio- en oefentherapeuten, chiropractors, logopedisten, diëtisten, psychologen en podotherapeuten als zodanig worden verricht, evenals oral health therapists (jeugdtandverzorging en mondhygiëne) en diensten van alternatieve genezers en overige paramedici;

h. de levering van medische kunst- en hulpmiddelen, waaronder wordt verstaan orthopedische artikelen en toestellen – daaronder begrepen medisch- chirurgische gordels en banden alsmede krukken – kunstgebitten, kunsttanden, kunstogen, kunstledematen, en dergelijke artikelen, hoorapparaten en hardhorigen, breukspalken en andere artikelen en apparaten voor de behandeling van breuken in het beendergestel;

i. de levering van geneesmiddelen;

j. de levering van goederen en het verrichten van diensten door organisaties van sociale, culturele, charitatieve, sportieve of godsdienstige aard, mits de organisatie geen winststreven heeft en er geen sprake is van ernstige verstoring van concurrentieverhoudingen;

k. de verzorging van onderwijs dat valt onder het toezicht van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inclusief leermiddelen, schoolbenodigdheden en schooluniformen;

l. de levering van bepaalde bij Staatsbesluit vastgestelde basisgoederen of goederen van vergelijkbare aard.